เทศบาลตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ (ด.ร.1) แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คำร้องทะเบียนพาณิชย์ แบบคำขอรับใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แบบคำขอรับใบอนุญาตสะสมอาหาร (อภ.1) แบบคำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย คำร้องขออนุญาตใช้เสียง (แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.6) คำขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ขร.1) การขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร แบบ สอ.1 คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.2 แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.5 คำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี แบบ สอ.6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร คำขอร้องเรียนการทุจริต แบบฟอร์มใบสมัครเรียนศูนย์เด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)